Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/57927
Title: Một số thách thức cơ bản của công tác phòng, chống ma túy ở Việt Nam hiện nay
Authors: Lê Hoàng Anh, Lê Hà Vũ
Nguyễn Lan Phương
Keywords: Ma túy
Phòng, chống
Việt Nam
Abstract: Chuyên đề cung cấp những thông tin cơ bản về công tác phòng, chống ma túy, phục vụ cho việc đánh giá, xem xét dự án Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi). Qua đó, thể chế hóa quan điểm của Đảng về công tác phòng, chống ma túy, đồng thời bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của pháp luật, khắc phục những bất cập của pháp luật trước thực tiễn phát triển nhanh chóng thời gian qua, đảm bảo hiệu lực, hiệu quả công tác phòng, chống ma túy trong tình hình mới.
Issue Date: 2020-10
Type: Chuyên đề nghiên cứu
Extent: 18 trang, pdf
Method: Thư viện Quốc hội
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Thư viện Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.