Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/57939
Title: Trách nhiệm pháp lý đối với pháp nhân thương mại gây ô nhiễm môi trường
Authors: Đoàn Trung Kiên, Nguyễn Thanh Mai
Keywords: Trách nhiệm pháp lý
Pháp nhân thương mại
Ô nhiễm môi trường
Abstract: Bài viết đề cập đến trách nhiệm pháp lý đối với pháp nhân thưong mại có hành vi gây ô nhiễm môi trường, thực trạng xử lý hành vi gây ô nhiễm môi trường của pháp nhân thương mại và một số kiến nghị hoàn thiện quy định pháp luật, nhằm đảm bảo mọi hành vi vi phạm đều được phát hiện và xử lý nghiêm minh.
Issue Date: 2020-08
Type: Bài trích
Extent: 6 trang, pdf
Method: Tạp chí Dân chủ và pháp luật số tháng 8 (341) năm 2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Dân chủ và pháp luật
Appears in Collections:Phân quyền - Môi trường

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.