Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/57940
Title: Một số vấn đề pháp lý về hợp đồng chuyển giao quyền tác giả
Authors: Nguyễn Phương Thảo
Keywords: Vấn đề pháp lý
Hợp đồng chuyển giao
Quyền tác giả
Abstract: Bài trích đề cập đến những nội dung liên quan đến một số vấn đề pháp lý về hợp đồng chuyển giao quyền tác giả.
Issue Date: 2020-04
Type: Bài trích
Extent: 6 trang, pdf
Method: Tạp chí Dân chủ và pháp luật số tháng 8 (341) năm 2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Dân chủ và pháp luật
Appears in Collections:Phân quyền - Văn hóa, thể thao, du lịch

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.