Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/57949
Title: Nghiên cứu các tiêu chí đánh giá và những nhân tố tác động đến phát triển du lịch bền vững tại Việt Nam
Authors: Nguyễn Thị Tuyết Nga, Nguyễn Thu Hiền
Keywords: Đánh giá
Tiêu chí
Nhân tố
Du lịch
Du lịch bền vững
Việt Nam
Abstract: Bài viết nghiên cứu lý luận và thực tiễn, từ đó đề xuất bộ tiêu chí đánh giá và nghiên cứu 4 nhân tố tác động đến phát triển Du lịch (DL) bền vững tại Việt Nam như: Năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước về DL; Ý thức trách nhiệm của khách DL, cơ sở kinh doanh DL và cộng đồng dân cư địa phương; Trình độ phát triển kinh tế - xã hội, chính sách đối với phát triển DL và mức độ ổn định của môi trường pháp lý, chính trị - xã hội, an ninh - quốc phòng; Sự liên kết, hợp tác DL giữa các địa phương trong nước và quốc tế, giữa DL và các ngành, lĩnh vực liên quan.
Issue Date: 2020-07
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 12 trang, pdf
Method: Các kết quả nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ, Số 16, tháng 7 năm 2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Công Thương
Appears in Collections:Phân quyền - Văn hóa, thể thao, du lịch

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.