Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/57970
Title: Hạn chế trong quy định của pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam về tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm
Authors: Lê Huỳnh Tấn Duy, Dương Quốc Nghĩa
Keywords: Pháp luật tố tụng hình sự
Việt Nam
Nguồn tin tội phạm
Tội phạm
Abstract: Bài viết tập trung trình bày, phân tích và đánh giá những điểm thiếu sót, hạn chế trong quy định của pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam về tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm. Cụ thể, các điểm trên bao gồm quy định về giải quyết và kiểm sát trực tiếp việc giải quyết thông tin về tội phạm do cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng tiếp phát hiện; các quy định về thời hạn, tạm đinh chỉ, phục hồi, hoạt động giải quyết nguồn tin về tội phạm; quy định về việc áp dụng biện pháp dẫn giải đối với người bị tố giác, người bị kiến nghị khởi tố. Trên cơ sở đó, nhóm tác giả đưa ra những đề xuất sửa đổi, bổ sung nhằm hoàn thiện quy định pháp luật về tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn áp dụng.
Issue Date: 2020-02
Type: Bài trích
Extent: 15 trang, pdf
Method: Tạp chí Khoa học pháp lý Việt Nam số 02 (132)/2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Khoa học pháp lý Việt Nam
Appears in Collections:Phân quyền - Tư pháp

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.