Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/57987
Title: Quy định của pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp: Thực trạng và một số kiến nghị sửa đổi
Authors: Đoàn Xuân Trường
Keywords: Bảo hiểm thất nghiệp
Quy định của pháp luật
Abstract: Bài viết nhằm thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường “Pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp của một số quốc gia trên thế giới - Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam” được thực hiện theo Hội đồng nghiên cứu khoa học số 14/2018/HĐ-QLKH-TCKT ngày 1/7/2018 giữa tác giả và Trường Đại học Luật Hà Nội.
Issue Date: 2019-06-10
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 8 trang, pdf
Method: Tạp chí Công thương
Language: vi
Temporal: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Công thương
Appears in Collections:Phân quyền - Lao động

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.