Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/57990
Title: Phân tích tình hình thị trường bảo hiểm Việt Nam và một số giải pháp
Authors: Nguyễn Thị Hạnh
Keywords: Thị trường bảo hiểm
Rủi ro
Bảo hiểm nhân thọ
Bảo hiểm phi nhân thọ
Abstract: Ở Việt Nam, xây dựng và phát triển một nền kinh tế theo cơ chế phát triển thị trường, hội nhập với kinh tế thế giới đã tạo tiền đề nảy sinh, phát triển mạnh mẽ các nhu cầu đảm bảo bảo hiểm. Thị trường bảo hiểm đã thực sự sôi động và được dự báo là sẽ phát triển trong những năm tới. Mặc dù vậy, nếu so với sự phát triển của ngành Bảo hiểm thế giới, thì ngành Bảo hiểm ở nước ta vẫn còn là một lĩnh vực mới mẻ. Bài viết đi sâu phân tích tình hình thị trường bảo hiểm Việt Nam và đưa ra một số giải pháp.
Issue Date: 2017-03-13
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 9 trang, pdf
Method: Tạp chí Công thương
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Công thương
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.