Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/58005
Title: Kỹ năng giải quyết tình huống có vấn đề trong hoạt động học tập của sinh viên trường đại học Luật Hà Nội
Authors: Đặng Thanh Nga
Keywords: Sinh viên
Tình huống
Trường Đại học Luật Hà Nội
Abstract: Bài viết dựa trên nghiên cứu đánh giá kĩ năng giải quyết tình huống có vấn đề trong hoạt động học tập của sinh viên Tnường Đại học Luật Hà Nội được tiến hành khảo sát trên 484 sinh viên. Kết quả nghiên cứu cho thấy, kĩ năng giải quyết tình huống có vấn đề trong hoạt động học tập của Trường Đại học Luật Hà Nội đạt ở mức trung bình. Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng có một số yếu tố ảnh hưởng đến kĩ năng giải quyết tình huống có vấn đề trong hoạt động học tập của sinh viên Trường Đại học Luật Hà Nội: yếu tố khả năng tư duy của sinh viên có ảnh hưởng mạnh nhất đến kĩ năng giải quyết tình huống có vấn đề trong hoạt động học tập của sinh viên; tiếp theo là yếu tố hiểu biết về hoạt động học tập, ngành nghề đang theo học và thái độ, động cơ học tập; yếu tố ít ảnh hưởng nhất đến kĩ năng giải quyết tình huống có vấn đề trong hoạt động học tập của sinh viên là bầu không khí tâm lí. Trên cơ sở đó, bài viết đề xuất một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả kĩ năng giải quyết huống có vấn đề trong hoạt động học tập của sinh viên Trường Đại học Luật Hà Nội.
Issue Date: 2020-02
Type: Bài trích
Extent: 17 trang, pdf
Method: Tạp chí Luật học số 02(237), tháng 02/2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Luật học
Appears in Collections:Phân quyền - Giáo dục, đào tạo

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.