Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/58016
Title: Pháp luật về hình thức xử phạt tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính - bất cập và kiến nghị hoàn thiện
Authors: Cao Vũ Minh
Keywords: Pháp luật
Tịch thu tang vật
Phương tiện
Vi phạm hành chính
Tang vật
Abstract: Theo Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012, tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính là việc sung vào ngân sách nhà nước vật, tiền, hàng hoá, phương tiện có liên quan trực tiếp đến vi phạm hành chính, được áp dụng đối với vi phạm hành chính nghiêm trọng do lỗi cố ý của cá nhân, tổ chức. Trên cơ sở chỉ ra các bất cập trong quy định pháp luật về hình thức xử phạt này như: điều hành vi về chủ thể vì điều kiện để áp dụng không rõ ràng; việc xác định tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội của áp dụng hình thức xử phạt chưa hợp lý; chưa quy định quyền giải trình đối với trường hợp vi phạm bị áp dụng hình thức xử phạt... bài viết đề xuất giải pháp tương ứng nhằm hoàn thiện pháp luật như: loại bỏ điều kiện "lỗi" khi áp dụng hình thức xử phạt tịch thu tang vật, phương tiện; thừa nhận quyền giải trình đối với trường hợp chủ thể vi phạm bị áp dụng hình thức xử phạt tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính.
Issue Date: 2020-03
Type: Bài trích
Extent: 15 trang, pdf
Method: Tạp chí Luật học số 03(238), tháng 03/2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Luật học
Appears in Collections:Phân quyền - Hành chính

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.