Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/58018
Title: Kiểm tra tính hợp hiến của văn bản luật sau khi ban hành theo pháp luật Cộng hòa Pháp và kinh nghiệm cho Việt Nam
Authors: Nguyễn Võ Linh Giang
Keywords: Hợp hiến
Văn bản Luật
Pháp luật
Cộng hòa Pháp
Việt Nam
Abstract: Bài viết trình bày sơ lược lịch sử ra đời của chế độ kiểm tra tính hợp hiến của văn bản luật sau khi ban hành theo quy định của pháp luật Cộng hoà Pháp; giới thiệu các quy định và một số án lệ về thủ tục này tại các toà án cũng như tại Hội đồng Bảo hiến; so sánh với quy định của pháp luật Việt Nam về kiểm tra tính hợp hiến của văn bản luật sau khi ban hành; đề xuất kiến nghị nhằm hoàn thiện quy định của pháp luật Việt Nam về trình tự, thủ tục kiểm tra tính hợp hiến của văn bản luật sau khi được ban hành dựa trên kinh nghiệm của Cộng hoà Pháp.
Issue Date: 2020-03
Type: Bài trích
Extent: 12 trang, pdf
Method: Tạp chí Luật học số 03(238), tháng 03/2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Luật học
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.