Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/58024
Title: Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động theo quy định của Bộ luật Lao động năm 2019
Authors: Đoàn Thị Phương Diệp
Keywords: Quyền đơn phương
Hợp đồng lao động
Người lao động
Bộ luật lao động năm 2019
Abstract: So với Bộ luật Lao động năm 1994 và Bộ luật Lao động năm 2012, Bộ luật Lao động năm 2019 có sự thay đổi mang tính đột phá trong thể chế đơn định về hợp đồng lao động (HĐLĐ) liên quan đến quyền đơn phương chấm dứt HĐLĐ, đặc biệt là quyền được đơn phương chấm dứt HĐLĐ từ phía người lao động. Trên cơ sở đề ra quyền được đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động và về điều kiện để thực hiện quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động, tác giả đưa ra một số nhận định và đề xuất.
Issue Date: 2020-06
Type: Bài trích
Extent: 6 trang, pdf
Method: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 11 (411)-Kỳ 1-Tháng 6/2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp
Appears in Collections:Phân quyền - Lao động

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.