Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/58046
Title: Dự thảo Luật Trưng cầu ý dân
Authors: Quốc hội
Keywords: Dự thảo
Luật Trưng cầu ý dân
Quốc hội
Khóa XIII
Kỳ 11
Description: Dự thảo Luật Trưng cầu ý dân gồm 8 chương và 52 điều quy định chi tiết các vấn đề trong việc trưng cầu ý dân.
Issue Date: 2015-10
Type: Tài liệu tham khảo khác
Format: pdf
Extent: 18 trang
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa XIII. Kỳ họp thứ 11 (từ ngày 21/03/2016 đến ngày 12/04/2016)
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: http://quochoi.vn
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • d0a6d807-ed83-4847-a094-46edac63757d.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 687,66 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.