Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/58057
Title: Tranh chấp hành chính và cơ chế pháp lý về giải quyết tranh chấp hành chính trong doanh nghiệp nhà nước
Authors: Nguyễn Mạnh Hùng, Nguyễn Sơn Hải
Keywords: Tranh chấp hành chính
Pháp lý
Giải quyết
Doanh nghiệp nhà nước
Abstract: Tranh chấp hành chính là hiện tượng khách quan, này sinh từ những mâu thuẫn, xung đột trong quản lý hành chính nhà nước. Tuy vậy ở Việt Nam hiện nay vẫn tồn tại nhiều quan niệm, quy định khác nhau về tranh chấp hành chính. Đây là một trong những nguyên nhân cơ bản làm cho công tác giải quyết tranh chấp hành chính nói chung và giải quyết doanh nghiệp nhà nước nói riêng gặp nhiều khó khăn, vướng mắc. Do đó, bài viết tập trung vào việc phân tích, đánh giá các quan niệm, quy định khác nhau về tranh chấp hành chính. Trên cơ sở đó, đề xuất sự cần thiết phải quan niệm mở rộng về hình thức biểu hiện của tranh chấp hành chính để nâng cao hiện quả giải quyết tranh chấp hành chính nói chung và giải quyết tranh chấp hành chính trong doanh nghiệp nhà nước nói riêng ở Việt Nam.
Issue Date: 2020-07
Type: Bài trích
Extent: 6 trang, pdf
Method: Tạp chí Nghề luật số 7 năm 2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghề luật
Appears in Collections:Phân quyền - Hành chính

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.