Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/58068
Title: Kiến nghị về Luật của đại biểu Quốc hội ở Việt Nam
Authors: Nguyễn Thị Nữ
Keywords: Đại biểu Quốc hội
Luật của đại biểu Quốc hội
Việt Nam
Abstract: Quyền trình dự án Luật, dự án Pháp lệnh và kiến nghị về luật của đại biểu Quốc hội là một quyền rất quan trọng. Tuy nhiên, hiện nay vì nhiều lý do khác nhau, quyền này của đại biểu Quốc hội chưa được thực hiện tốt. Bài viết đưa ra thực trạng quyền trình dự án Luật, dự án Pháp lệnh và kiến nghị về luật của đại biểu Quốc hội nước ta, từ đó rút ra nguyên nhân và đưa ra một số góp ý để hoàn thiện quyền này của đại biểu Quốc hội nước ta hiện nay.
Issue Date: 2020-01-07
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 6 trang, pdf
Method: Tạp chí Công thương, ngày 07/01/2020
Temporal: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Công thương
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức và hoạt động của Quốc hội

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.