Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/58073
Title: Bình luận một quyết định giám đốc thẩm của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao
Authors: Nguyễn Thị Hạnh
Keywords: Bình luận
Giám đốc thẩm
Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao
Hội đồng thẩm phán
Abstract: Giải quyết vụ án dân sự, kinh doanh, thương mại, lao động, hôn nhân và gia đình (vụ án dân sự) nói chung, vụ án tranh chấp hợp đồng nói riêng đúng đắn, đạt được sự công bằng, từ đó quyền lợi hợp pháp của các bên đương sự trong thực tiễn xét xử là mục tiêu đặt ra. Đạt được các mục tiêu trên, cùng với các kỹ năng xác định tình tiêt vụ án, yêu cầu của đương sự, thu thập, đánh giá, sử dụng chứng cứ, xây dựng hồ sơ vụ án đòi hỏi còn phải có sự tinh thông trong áp dụng luật, nguồn bổ sung của pháp luật như tương tự pháp luật, tập quán, án lệ, nguyên tắc công bằng. Ngoài ra, chúng ta cần nghiên cứu, tham khảo, áp dụng các quyết định giám đốc thẩm đặc biệt là quyết định giám đốc thẩm của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao (HĐTP TANDTC). Nội dung vụ án quyết định giảm đốc thẩm của HĐTP TANDTC dù chưa được phát triển thành lệ để trở thành nguồn bổ sung chính thức nhưng nếu có sự thuyết phục, có giá trị cao để chúng nghiên cứu, áp dụng trong giải quyết các vụ án tương tự. Bài viết này bình luận về một vụ án tranh chấp hợp đồng tặng cho, hợp đồng mua bán nhà ở đã được HĐTP TANDTC xét xử giám đồc thẩm tại kỳ họp tháng 5 năm 2019.
Issue Date: 2020-08
Type: Bài trích
Extent: 8 trang, pdf
Method: Tạp chí Nghề luật số 8 năm 2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghề luật
Appears in Collections:Phân quyền - Tư pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • NL.8.20.Quyet dinh giam doc tham_HDTPTANDTC.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 18,78 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.