Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/58081
Title: Một số vấn đề về hoàn thiện chế định trách nhiệm kỷ luật hành chính ở Việt Nam
Authors: Vũ Thư
Keywords: Chế định
Kỷ luật
Hành chính
Việt Nam
Abstract: Trách nhiệm kỷ luật hành chính đối với cán bộ, công chức, cán bộ, công chức cấp xã, viên chức (gọi chung là người làm việc trong khu vực nhà nước) làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị (gọi chung là cơ quan) là biện pháp cưỡng chế nhà nước được áp dụng trong nội bộ các cơ quan, tổ chức, đơn vị này. Hiện nay, Chính phủ đang xây dựng một nghị định mới về trách nhiệm kỷ luật thay thế hầu hết văn bản hiện hành về trách nhiệm kỷ luật hành chính. Bài viết góp phần làm rõ một số khía cạnh lý luận, thực tiễn, đồng thời đề xuất một số ý kiến hoàn thiện chế định trách nhiệm kỷ luật này.
Issue Date: 2020-06
Type: Bài trích
Extent: 10 trang, pdf
Method: Tạp chí Nhà nước và pháp luật số 6 (386) năm 2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nhà nước và pháp luật
Appears in Collections:Phân quyền - Cán bộ, công chức, viên chức

Files in This Item:
Thumbnail
  • NNPL.6.20.Che dinh trach nhiem ky luat HC_VNam.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 20,73 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.