Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/58082
Title: Quyền của chủ thể có quyền hưởng dụng theo quy định của Bộ Luật Dân sự năm 2015
Authors: Nguyễn Thanh Phúc
Keywords: Quyền
Chủ thể
Quyền hưởng dụng
Bộ Luật dân sự năm 2015
Hưởng dụng
Abstract: Quyền hưởng dụng là một chế định pháp luật mới, lần đầu tiên được ghi nhận chính thức trong Bộ luật Dân sự năm 2015. Trong phạm vi bài viết này, tác giả phân tích một số nội dung liên quan đến quyền của chủ thể có quyền hưởng dụng, từ đó đưa ra cách hiểu thống nhất cho điều luật; những bất cập, hạn chế và kiến nghị hoàn thiện quy định về quyền hưởng dụng.
Issue Date: 2020-06
Type: Bài trích
Extent: 8 trang, pdf
Method: Tạp chí Nhà nước và pháp luật số 6 (386) năm 2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nhà nước và pháp luật
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:
Thumbnail
  • NNPL.6.20.Chu the co quyen huong dung theo phap luat_BLDS 2015.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 16,82 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.