Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/58088
Title: Đánh giá quy định của Bộ luật hình sự 2015 về các biện pháp giám sát, giáo dục áp dụng đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong sự so sánh với pháp luật nước ngoài
Authors: Hà Lệ Thủy
Keywords: Bộ Luật hình sự năm 2015
Giám sát
Giáo dục
Người dưới 18 tuổi
Phạm tội
Pháp luật nước ngoài
Abstract: Tài liệu quy định của Bộ luật Hình sự 2015 về các biện pháp giám sát, giáo dục người dưới 18 tuổi phạm tội; quy định của pháp luật hình sự nước ngoài về các biện pháp xử lý ngoài hình phạt đối với người dưới 18 tuổi phạm tội; đánh giá quy định về các biện pháp giám sát, giáo dục quy định trong Bộ luật Hình sự 2015 của Việt Nam so với pháp luật hình sự nước ngoài và một số kiến nghị hoàn thiện.
Issue Date: 2020-06
Type: Bài trích
Extent: 8 trang, pdf
Method: Tạp chí Tòa án nhân dân số 11 năm 2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Tòa án nhân dân
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.