Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/58090
Title: Bảo vệ nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán bằng biện pháp dân sự - Kinh nghiệm quốc tế và thực tiễn tại Việt Nam
Authors: Nguyễn Phương Thảo
Keywords: Nhà đầu tư
Thị trường chứng khoán
Biện pháp dân sự
Kinh nghiệm quốc tế
Abstract: Tài liệu đề cập đến việc bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư bằng biện pháp dân sự; một số hạn chế trong quá trình áp dụng các biện pháp dân sự để bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán ở Việt Nam; một số giải pháp nhằm tăng cường việc áp dụng biện pháp dân sự trong bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán.
Issue Date: 2020-06
Type: Bài trích
Extent: 7 trang, pdf
Method: Tạp chí Tòa án nhân dân số 11 năm 2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Tòa án nhân dân
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.