Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/58095
Title: Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm
Authors: Nguyễn Thị Mai
Keywords: Hình sự sơ thẩm
Sơ thẩm
Tranh tụng
Phiên tòa hình sự sơ thẩm
Abstract: Tài liệu đề cập đến các yêu cầu đặt ra đối với việc nâng cao chất lượng hoạt động tranh tụng tại phiên tòa xét sử sơ thẩm vụ án hình sự; một số kiến nghị nhằm hoàn thiện quy định của Bộ Luật hình sự 2015; từ đó đưa ra kết luận.
Issue Date: 2020-06
Method: Tạp chí Tòa án nhân dân số 11 (kỳ 1 tháng 6/2020)
Right: Tạp chí Tòa án nhân dân
Appears in Collections:Phân quyền - Tư pháp

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.