Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/58103
Title: Báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia 2019 - Chuyên đề Quản lý chất thải rắn sinh hoạt
Authors: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Keywords: Báo cáo
Môi trường
Chất thải rắn
Abstract: Báo cáo được xây dựng với sự tham gia đóng góp của một số Bộ, ngành và các địa phương trong cả nước, các cán bộ quản lý, nhà khoa học và chuyên gia trong lĩnh vực môi trường và quản lý chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH). Với mục đích đưa ra những đánh giá tổng thể và toàn diện về bối cảnh phát triển KT-XH trong nước và quốc tế, thực trạng công tác quản lý CTRSH và những tồn tại, khó khăn và thách thức ở Việt Nam trong thời gian qua. Trên cơ sở đó, đề xuất kiến nghị các giải pháp tổng thể theo hướng thống nhất, nhằm mục tiêu quản lý CTRSH tốt hơn, giảm tình trạng ô nhiễm môi trường trong thời gian tới.
Issue Date: 2020 - 09
Type: Chuyên đề nghiên cứu
Extent: 104 trang, pdf
Method: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Language: vi
Spatial: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Right: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Appears in Collections:Phân quyền - Môi trường

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.