Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/58112
Title: Báo cáo thường niên 2010
Authors: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Keywords: Báo cáo
Thường niên
Năm 2010
Báo cáo thường niên
Abstract: Tài liệu đề cập đến các vụ, cục, đơn vị sự nghiệp của ngân hàng nhà nước Việt Nam; khái quát kinh tế thế giới; kinh tế Việt Nam; cán cân thanh toán quốc tế và tình hình xuát nhập khẩu; diễn biến tiền tệ; điều hành chính sách tiền tệ; quản lý ngoại hối; hoạt động thanh tra giám sát; công tác phát hành kho quỹ; công nghệ ngân hàng và hoạt động thanh toán; hoạt động thông tin tín dụng; kiểm soát - kiểm toán nội bộ; công tác pháp chế; hoạt động đối ngoại; tổ chức cán bộ và hoạt động đào tạo bồi dưỡng.
Issue Date: 2010
Type: Báo cáo
Extent: 54 trang, pdf
Method: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - https://www.sbv.gov.vn
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
  • NHNN_Bao cao thuong nien 2010.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,26 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.