Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/58133
Title: Báo cáo thương mại điện tử Việt Nam 2018
Authors: Bộ Công thương
Keywords: Báo cáo
Thương mại điện tử
Việt Nam
Năm 2018
Abstract: Tài liệu đề cập đến chính sách pháp luật về thương mại điện tử và việc ứng dụng thương mại điện tử trong cộng đồng, doanh nghiệp, nông sản, thủy sản và tình hình hoạt động của Website thương mại điện tử.
Issue Date: 2018
Type: Báo cáo
Extent: 100 trang, pdf
Method: Bộ Công thương - Cục Thương mại điện tử và kinh tế số - Idea.gov.vn
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Bộ Công thương - Cục Thương mại điện tử và kinh tế số
Appears in Collections:Phân quyền - Thương mại, đầu tư, thống kê

Files in This Item:
Thumbnail
  • IDEA_Bao cao thuong mai dien tu VN 2018.PDF
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,67 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.