Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/58143
Title: Khoa học và công nghệ trong nền kinh tế và dự báo kinh tế thế giới 2015
Authors: Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia
Keywords: Khoa học
Công nghệ
Kinh tế
Dự báo
Thế giới
Năm 2015
Tổng luận
Chính sách
Chiến lược
Abstract: Thông tin về dự báo tìn hình kinh tế thế giới của các tổ chức quốc tế trên, những đóng góp của Khoa học và công nghệ trong nền kinh tế, chỉ cho nghiên cứu và phát triển của các nước.
Issue Date: 2015-01
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 54 trang, pdf
Method: Tổng luận Khoa học Công nghệ Kinh tế, số 1-2015
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Bộ Khoa học và Công nghệ
Appears in Collections:Phân quyền - Khoa học

Files in This Item:
Thumbnail
  • Vista.tl1_2015.KHCN trong nen KTe-Dbao KTTG2015.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,26 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.