Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/58144
Title: Dữ liệu lớn và xu hướng đổi mới sáng tạo dựa trên dữ liệu
Authors: Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia
Keywords: Dữ liệu
Đổi mới
Sáng tạo
Tổng luận
Chính sách
Chiến lược
Abstract: Thông tin về sự đổi mới dựa trên dữ liệu - nguồn lực tăng trưởng và phát triển kinh tế; các công nghệ và chính sách thúc đẩy đổi mới sáng tạo dựa trên dữ liệu.
Issue Date: 2015-02
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 66 trang, pdf
Method: Tổng luận Khoa học Công nghệ Kinh tế, số 2-2015
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Bộ Khoa học và Công nghệ
Appears in Collections:Phân quyền - Công nghệ

Files in This Item:
Thumbnail
  • Vista.tl2_2015.Du lieu lon & xu hg dmoi stao dua tren du lieu.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,01 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.