Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/58149
Title: Quản lý tổng hợp tài nguyên nước - Tình hình quản lý tài nguyên nước ở Việt Nam
Authors: Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia
Keywords: Quản lý
Tài nguyên nước
Việt Nam
Tổng luận
Abstract: Tài liệu đề cập đến tổng quan về tài nguyên nước; quản lý tổng hợp tài nguyên nước tại Việt Nam.
Issue Date: 2015-07
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 41 trang, pdf
Method: Tổng luận Khoa học Công nghệ Kinh tế, số 7-2015
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Bộ Khoa học và Công nghệ
Appears in Collections:Phân quyền - Tài nguyên

Files in This Item:
Thumbnail
  • Vista.tl7_2015.Qly tai nguyen nuoc.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 2,17 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.