Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/58150
Title: Chính sách khoa học và công nghệ Hàn Quốc
Authors: Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia
Keywords: Chính sách
Khoa học và công nghệ
Hàn Quốc
Tổng luận
Chiến lược
Chính sách
Abstract: Tài liệu tổng hợp các vấn đề chính trong chính sách công nghệ và công nghiệp của Hàn Quốc như hệ thống đổi mới và Chiến lược kinh tế sáng tạo, hệ thống đánh giá nghiên cứu và phát triển của Hàn Quốc, thương mại hóa nghiên cứu công, thúc đẩy phát triển các công ty khởi nghiệp.
Issue Date: 2015-08
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 40 trang, pdf
Method: Tổng luận Khoa học Công nghệ Kinh tế, số 8-2015
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Bộ Khoa học và Công nghệ
Appears in Collections:Phân quyền - Khoa học

Files in This Item:
Thumbnail
  • Vista.tl8_2015.Csach KHCN Han Quoc.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 788,06 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.