Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/58151
Title: Xu thế chính sách khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo
Authors: Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia
Keywords: Khoa học
Công nghệ
Sáng tạo
Tổng luận
Đổi mới
Abstract: Tài liệu trình bày các vấn đề quan tâm của chính phủ các nước và những biện pháp của họ để thúc đẩy nghiên cứu và phát triển cũng như đổi mới sáng tạo nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của nền kinh tế trong bối cảnh mới.
Issue Date: 2015-09
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 48 trang, pdf
Method: Tổng luận Khoa học Công nghệ Kinh tế, số 9-2015
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Bộ Khoa học và Công nghệ
Appears in Collections:Phân quyền - Khoa học

Files in This Item:
Thumbnail
  • Vista.tl9_2015.Xu the cs KHCN dmoi stao.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 823,88 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.