Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/58155
Title: Tư vấn khoa học cho hoạch định chính sách
Authors: Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia
Keywords: Tư vấn
Khoa học
Hoạch định
Chính sách
Tổng luận
Abstract: Tài liệu tư vấn khoa học và hoạch định chính sách; quy trình tư vấn; trách nhiệm và nghĩa vụ pháp lý tiềm tàng của các cơ quan và chuyên gia tư vấn; cung cấp tư vấn khoa học trong tình huống khẩn cấp; những vấn đề đang nổi lên.
Issue Date: 2016-01
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 46 trang, pdf
Method: Tổng luận Khoa học Công nghệ Kinh tế, số 1-2016
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Bộ Khoa học và Công nghệ
Appears in Collections:Phân quyền - Khoa học

Files in This Item:
Thumbnail
  • Vista.tl1_2016.Tu van KHoc cho hoach dinh csach.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 809,5 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.