Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/58158
Title: Tương lai của năng suất
Authors: Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia
Keywords: Chính sách công
Năng suất
Tổng luận
Abstract: Tài liệu đề cập đến quá khứ và tương lai của năng suất; tư duy về năng suất; gia tăng năng suất trong thế giới toàn cầu hóa; vai trò của chính sách công.
Issue Date: 2016-04
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 52 trang, pdf
Method: Tổng luận Khoa học Công nghệ Kinh tế, số 4-2016
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Bộ Khoa học và Công nghệ
Appears in Collections:Phân quyền - Khoa học

Files in This Item:
Thumbnail
  • Vista.tl4_2016.Tuong lai cua nang suat.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,8 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.