Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/58159
Title: Singapo phát triển nền kinh tế đổi mới sáng tạo
Authors: Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia
Keywords: Singapo
Kinh tế
Đổi mới
Sáng tạo
Tổng luận
Abstract: Tài liệu đề cập đến Singapo đang chuyển dịch sang nền kinh tế đổi mới sáng tạo/ kinh tế tri thức; những thành tựu trong quá trình phát triển nền kinh tế đổi mới sáng tạo của Singapo; các kế hoạch khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của Singapo.
Issue Date: 2016-05
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 48 trang, pdf
Method: Tổng luận Khoa học Công nghệ Kinh tế, số 5-2016
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Bộ Khoa học và Công nghệ
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
  • Vista.tl5_2016.Singapore phtr nen Kte dmoi stao.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,02 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.