Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/58160
Title: Mô hình nền kinh tế sáng tạo của Hàn Quốc
Authors: Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia
Keywords: Kinh tế
Sáng tạo
Hàn Quốc
Tổng luận
Abstract: Tài liệu đề cập đến nền kinh tế sáng tạo ở Hàn Quốc; quy trình thực thi chính sách nền kinh tế sáng tạo; ưu tiên chính sách và khuyến nghị để phát triển nền kinh tế sáng tạo.
Issue Date: 2016-07
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 40 trang, pdf
Method: Tổng luận Khoa học Công nghệ Kinh tế, số 7-2016
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Bộ Khoa học và Công nghệ
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
  • Vista.tl7_2016.Mo hinh nen Kte stao Han Quoc.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 690,15 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.