Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/58161
Title: Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4
Authors: Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia
Keywords: Cách mạng công nghiệp
Lần thứ 4
Tổng luận
Abstract: Tài liệu đề cập đến Cuộc CMCN lần thứ 4, từ quá trình định hình, khái niệm, các động lực của cuộc cách mạng, những thách thức và cơ hội, tới những tác động của nó đối với chính phủ, doanh nghiệp, người dân, cũng như chiến lược và chính sách của một số nước trước cuộc cách mạng này. Một số khuyến nghị chính sách cho Việt Nam trong bối cảnh của cuộc cách mạng này.
Issue Date: 2016-08
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 44 trang, pdf
Method: Tổng luận Khoa học Công nghệ Kinh tế, số 8-2016
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Bộ Khoa học và Công nghệ
Appears in Collections:Phân quyền - Công nghiệp

Files in This Item:
Thumbnail
  • Vista.tl8_2016.Cuoc CMCN lan 4.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,46 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.