Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/58164
Title: Chuẩn bị cho tương lai của trí tuệ nhân tạo
Authors: Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia
Keywords: Chuẩn bị
Tương lai
Trí tuệ nhân tạo
Tổng luận
Abstract: Tài liệu góp phần chuẩn bị một tương lai, trong đó Trí tuệ nhân tạo đóng vai trò ngày càng cao, các nghiên cứu tiến hành khảo sát hiện trạng của Trí tuệ nhân tạo, các ứng dụng hiện tại và tiềm năng của nó, và các vấn đề nảy sinh trong xã hội và chính sách công do sự tiến bộ của Trí tuệ nhân tạo, đồng thời cũng đưa ra các khuyến cáo cho hành động cụ thể của các cơ quan chính phủ và các chủ thể.
Issue Date: 2016-11
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 42 trang, pdf
Method: Tổng luận Khoa học Công nghệ Kinh tế, số 11-2016
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Bộ Khoa học và Công nghệ
Appears in Collections:Phân quyền - Khoa học

Files in This Item:
Thumbnail
  • Vista.tl11_2016.Chbi cho tuong lai tri tue nhan tao.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,42 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.