Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/58166
Title: Khoa học và công nghệ trong nền kinh tế và dự báo kinh tế thế giới 2017
Authors: Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia
Keywords: Khoa học
Công nghệ
Kinh tế
Dự báo
Thế giới
Năm 2017
Tổng luận
Abstract: Tài liệu giới thiệu khái quát về các dự báo tình hình kinh tế thế giới năm 2017 của các tổ chức quốc tế trên, những đóng góp của Khoa học và công nghệ trong nền kinh tế, chi cho nghiên cứu và phát triển của các nước.
Issue Date: 2017-01
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 56 trang, pdf
Method: Tổng luận Khoa học Công nghệ Kinh tế, số 1-2017
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Bộ Khoa học và Công nghệ
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
  • Vista.tl1_2017.KHCN trong Kte va du bao Kte TG 2017.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,64 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.