Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/58172
Title: In 3D: Hiện tại và tương lai
Authors: Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia
Keywords: In 3D
Hiện tại
Tương lai
Tổng luận
3D
Abstract: Tài liệu đề cập đến lịch sử hình thành, khái niệm, các công nghệ in 3D chủ yếu, vai trò và tầm quan trọng của công nghệ in 3D, cũng như các ứng dụng, các tác động về mặt kinh tế, xã hội và khung pháp lý, các rào cản và thách thức của công nghệ sản xuất hiện đại này.
Issue Date: 2017-07
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 58 trang, pdf
Method: Tổng luận Khoa học Công nghệ Kinh tế, số 7-2017
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Bộ Khoa học và Công nghệ
Appears in Collections:Phân quyền - Công nghệ

Files in This Item:
Thumbnail
  • Vista.tl7_2017.In 3D-hien tai va tg lai.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,76 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.