Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/58176
Title: Đóng góp của khoa học và công nghệ vào tăng trưởng kinh tế và dự báo kinh tế thế giới 2018
Authors: Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia
Keywords: Khoa học
Công nghệ
Tăng trưởng kinh tế
Dự báo kinh tế
Thế giới
Năm 2018
Tổng luận
Abstract: Tài liệu giới thiệu khái quát về các dự báo tình hình kinh tế thế giới năm 2018 của các tổ chức quốc tế trên, những đóng góp của khoahocj và công nghệ trong tăng trưởng kinh tế.
Issue Date: 2018-01
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 48 trang, pdf
Method: Tổng luận Khoa học Công nghệ Kinh tế, số 1-2018
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Bộ Khoa học và Công nghệ
Appears in Collections:Phân quyền - Khoa học

Files in This Item:
Thumbnail
  • Vista.tl1_2018.KHCN voi tang trg KT-Du bao KTTG2018.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,21 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.