Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/58180
Title: Đô thị thông minh
Authors: Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia
Keywords: Đô thị
Thông minh
Tổng luận
Abstract: Tài liệu đề cập đến tổng quan đô thị thông minh; kinh nghiệm xây dựng đô thị thông minh của một số nước châu Á.
Issue Date: 2018-05
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 49 trang, pdf
Method: Tổng luận Khoa học công nghệ kinh tế, số 05-2018
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Bộ Khoa học và Công nghệ
Appears in Collections:Phân quyền - Công nghệ

Files in This Item:
Thumbnail
  • Vista.tl5_2018.Do thi thong minh va kinh ng 1 so nc Chau A.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,12 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.