Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/58205
Title: Triển vọng phát triển công nghệ sinh học biển
Authors: Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia
Keywords: Sinh học biển
Công nghệ sinh học
Biển
Tổng luận
Công nghệ sinh học biển
Abstract: Tài liệu đề cập đến khái niệm và lợi ích của công nghệ sinh học biển; tiềm năng kinh tế của công nghệ sinh học biển; hạ tầng xây dựng và chia sẻ tri thức công nghệ sinh học biển.
Issue Date: 2018-08
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 46 trang, pdf
Method: Tổng luận Khoa học Công nghệ Kinh tế, số 08-2018
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Bộ Khoa học và Công nghệ
Appears in Collections:Phân quyền - Công nghệ

Files in This Item:
Thumbnail
  • Vista.tl8_2018.Trvong phtr CN sinh học bien.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 570,5 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.