Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/58223
Title: Ảnh hưởng của minh bạch trách nhiệm xã hội đến tỷ suất lợi nhuận: Nghiên cứu thực nghiệm tại Việt Nam
Authors: Lưu Thị Thái Tâm, Ngô Mỹ Trân
Keywords: Minh bạch
Trách nhiệm xã hội
Lợi nhuận
Thực nghiệm
Việt Nam
Abstract: Nghiên cứu đuợc thực hiện nhằm phân tích ảnh hưởng của sự minh bạch thông tin trách nhiệm xã hội đến tỷ suất lợi nhuận kinh doanh của các công ty cổ phần niêm yết Việt Nam. Số liệu đuợc thu thập từ 323 công ty phi tài chính niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội giai đoạn 2013-2017. Kết quả phân tích cho thấy tổng điểm minh bạch CSR chung ảnh hưởng tích cực đến đến khả năng sinh lời, tuy nhiên, mỗi khía cạnh minh bạch CSR thành phần lại có sự ảnh hưởng khác nhau đến khả năng sinh lời của công ty.
Issue Date: 2020-08
Type: Bài trích
Extent: 4 trang, pdf
Method: Tạp chí Kinh tế Châu Á –Thái Bình Dương số 571-tháng 8 năm 2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Kinh tế Châu Á –Thái Bình Dương
Appears in Collections:Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.