Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/58227
Title: Tổng quan về chính sách phát triển nguồn nhân lực giảng viên đại học sư phạm: Vai trò và nội dung
Authors: Nguyễn Nhật Tân
Keywords: Nguồn nhân lực
Giảng viên đại học sư phạm
Đại học sư phạm
Abstract: Chính sách phát triển nguồn nhân lực giảng viên bao gồm hệ thống các chính sách có liên quan nhằm thúc đẩy nguồn nhân lực giảng viên phát triển. Trong chính sách phát triển nguồn nhân lực giảng viên bao gồm các chính sách bộ phận: Quy hoạch; thu hút, tuyển dụng; đào tạo, bồi dưỡng; quản lý, sử dụng và chính sách đãi ngộ, tôn vinh giảng viên... do vậy việc phân tích, đánh giá khá phức tạp đòi hỏi có cách nhìn tổng thể, tầm vĩ mô, không chỉ đánh giá một số tiêu chí riêng lẻ mà còn lồng ghép, đan xen các tiêu chí trong đánh giá chung về thực trạng chính sách.
Issue Date: 2020-08
Type: Bài trích
Extent: 3 trang, pdf
Method: Tạp chí Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương số 571-tháng 8 năm 2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Kinh tế Châu Á–Thái Bình Dương
Appears in Collections:Phân quyền - Giáo dục, đào tạo

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.