Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/58232
Title: Nghiên cứu dịch vụ logistics tại Khu Kinh tế Cửa khẩu tỉnh Cao Bằng: Thực trạng và giải pháp
Authors: Nguyễn Hoàng Việt, Phan Đình Quyết
Keywords: Nghiên cứu
Logistics
Kinh tế
Cửa khẩu
Cao Bằng
Abstract: Đối với khu kinh tế cửa khẩu Cao Bằng nhìn chung hoạt động Logistics còn mang tính chất manh mún, thiếu sự đồng bộ trong cơ sở hạ tầng cũng như hệ thống thông tín Logistics. Điều này ít nhiều đã làm ảnh hưởng đến các doanh nghiệp xuất khẩu thông qua khu kinh tế cửa khẩu. Bằng việc kết hợp nghiên cứu định tính với điều tra khảo sát, nghiên cứu "Dịch vụ Logistics tại khu kinh tế cửa kháu Tỉnh Cao Bằng: thực trạng và giải pháp" hướng tới việc đánh giá được thực trạng các hoạt động logistics tại địa bàn này. Để từ đó có những giải pháp phù họp hoàn thiện hệ thống logistics tại Cao Bằng từ đó thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu qua địa bàn Tỉnh.
Issue Date: 2020-08
Type: Bài trích
Extent: 3 trang, pdf
Method: Tạp chí Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương số 571-tháng 8 năm 2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.