Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/58264
Title: Giải pháp đổi mới hoạt động nghiên cứu thực tế tại các lớp cao học lý luận chính trị hệ tập trung tại Học viên Chính trị khu vực I
Authors: Nguyễn Thị Quyến, Phan Văn Lanh
Keywords: Khu vực I
Lớp cao cấp
Lý luận chính trị
Học viên chính trị khu vực I
Abstract: Hoạt động nghiên cứu thực tế là hình thức sử dụng các phương pháp nghiên cứu để tìm hiểu nắm bắt tình hình chính trị, kinh tế - xã hội, an ninh trật tự, an toàn xã hội...; việc tổ chức thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước ở địa phương, đơn vị; công tác xây dựng tổ chức đảng, hoạt động quản lý nhà nước của chính quyền, hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội tại cơ sở; việc vận dụng lý luận mà cán bộ, công chức tại cơ sở đã được trang bị khi giải quyết các vấn đề phát sinh trong thực tế. Thực tiễn vận động và biến đổi. Do vậy đổi mới hoạt động nghiên cứu thực tế vừa là yêu cầu vừa giải pháp hữu hiệu nâng cao chất lượng công tác đào tạo.
Issue Date: 2020-09
Type: Bài trích
Extent: 3 trang, pdf
Method: Tạp chí Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương số 572-tháng 9 năm 2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.