Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/58272
Title: Phát triển công nghiệp hỗ trợ của Việt Nam để thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài sau đại dịch Covid-19
Authors: Đào Thị Thu Hiền
Keywords: Công nghiệp
Việt Nam
Đầu tư trực tiếp nước ngoài
Dịch Covid-19
Abstract: Bài bài nghiên cứu này nhằm cung cấp một bức tranh tổng thể cho lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ (CNHT) của Việt Nam hiện nay trong bối cảnh trước và sau khi đại dịch Covid-19 xuất hiện dẫn đến nhiều biến động cho nền kinh tế Việt Nam cũng như việc đón nhận dòng đầu tư FDI hiện nay. Một số khó khăn và giải pháp đã được thảo luận không những đem lại sự phát triển bền vũng cho lĩnh vực CNHT như một lợi thế cạnh tranh mà còn xây dựng lĩnh vực này là một trong những yếu tố quan trọng khi quyết định đầu tư FDI tại Việt Nam.
Issue Date: 2020-09
Type: Bài trích
Extent: 3 trang, pdf
Method: Tạp chí Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương số 572-tháng 9 năm 2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương
Appears in Collections:Phân quyền - Công nghiệp

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.