Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/58285
Title: Nguồn nhân lực du lịch Việt Nam trong bối cảnh cách mạng công nghệ số
Authors: Huỳnh Văn Thái, Võ Xuân Hậu
Keywords: Du lịch
Nguồn nhân lực
Cách mạng
Công nghệ số
Abstract: Cuộc cách mạng công nghệ số đã và đang tác động mạnh mẽ đối với các ngành, lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội Việt Nam, trong đó có du lịch. Xu thế công nghệ sẽ làm thay đổi các phương thức quản lý, kinh doanh và tiêu dùng du lịch. Bài viết được thực hiện trên cơ sở phân tích nguồn nhân lực du lịch trong cách mạng công nghệ số, những thành tựu và những hạn chế, đồng thời đặt ra yêu cầu và cơ hội cho việc đào tạo nguồn nhân lực du lịch. Từ đó, bài viết đề xuất một số giải pháp nhằm tạo sự đột phá trong đào tạo nguồn lực du lịch chất lượng cao thời kỳ hội nhập, để góp phần đưa ngành Du lịch của Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.
Issue Date: 2020-07
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 7 trang, pdf
Method: Các kết quả nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ, Số 16, tháng 7 năm 2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Công Thương
Appears in Collections:Phân quyền - Văn hóa, thể thao, du lịch

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.