Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/58293
Title: Nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách phổ biến giáo dục pháp luật Việt Nam
Authors: Bùi Văn An
Keywords: Chính sách phổ biến
Giáo dục pháp luật
Việt Nam
Abstract: Việt Nam đang trên con đường hội nhập và phát triển thì việc phổ biến, giáo dục pháp luật (viết tắt PBGDPL) hiện nay giữ vị trí quan trọng trong đời sống xã hội, là một trong những nhiệm vụ quan trọng mà Đảng và Nhà nước đề ra nhằm từng bước nâng cao dân trí pháp luật, nâng cao năng lực áp dụng đúng pháp luật, xác lập kỷ cương, phát huy dân chủ, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Trong phạm vi bài viết này, tác giả đề cập đến một số vấn đề lý luận, thực trạng chung về thực hiện chính sách PBGDPL, trên cơ sở đó xác định một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách PBGDPL ở nước ta.
Issue Date: 2020-09
Type: Bài trích
Extent: 3 trang, pdf
Method: Tạp chí Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương số 572-tháng 9 năm 2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương
Appears in Collections:Phân quyền - Giáo dục, đào tạo

Files in This Item:
Thumbnail
  • KTCATBD.9.20.Thuc hien chinh sach pho bien_giao duc phap luat VNam.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 7,08 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.