Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/58294
Title: Những nhân tố ảnh hưởng đến phát triển du lịch bền vững
Authors: Mai Anh Vũ, Nguyễn Xuân Hiếu
Keywords: Du lịch
Bền vững
Du lịch bền vững
Abstract: Với tốc độ phát triển chóng mặt, chỉ trong một thời gian ngắn, ngành Du lịch đã trở thành loại hình ngành nghề thu hút được nhiều lao động, đóng tỉ trọng cao trong GDP, có ảnh hưởng lớn tới kinh tế. Để đảm bảo phát triển bền vững du lịch việc xác định các nhân tố ảnh hưởng là một điều cấp thiết hiện nay. Do đó, bài viết nêu lên một số nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển bền vững trong hoạt động du lịch trên quan điểm nghiên cứu của cá nhân.
Issue Date: 2020-07
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 11 trang, pdf
Method: Tạp chí điện tử Công thương - Các kết quả nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ, Số 16, tháng 7 năm 2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Công thương
Appears in Collections:Phân quyền - Văn hóa, thể thao, du lịch

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.