Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/58300
Title: Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, đào tạo thực tế cho sinh viên tại Trường Đại học Kinh tế Nghệ An
Authors: Nguyễn Thị An, Phan Thị Thu Hiền
Keywords: Chất lượng đào tạo
Đào tạo
Sinh viên
Trường Đại học kinh tế
Nghệ An
Abstract: Mặc dù trong giai đoạn nhiều khó khăn, song trường Đại học Kinh tế Nghệ An vấn là một địa chi đào tạo đáng tin cậy cho nguời học; Thương hiệu mang tên "trường Đại học Kinh tế Nghệ An" vẫn tiếp tục được khẳng định. Trường Đại học kinh tế Nghệ An đã trở thành nơi tạo dựng tương lai đáng tin cậy cho rất nhiẻu thế hệ trẻ. Để xây dựng và phát triển thương hiệu ngày càng vững mạnh, Trường Đại học Kinh tế Nghệ An luôn luôn coi trọng và đề cao việc nâng cao chất lượng đào tạo, đào tạo thực tế cho sinh viên.
Issue Date: 2020-09
Type: Bài trích
Extent: 2 trang, pdf
Method: Tạp chí Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương số 572-tháng 9 năm 2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương
Appears in Collections:Phân quyền - Giáo dục, đào tạo

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.