Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/58341
Title: Thực trạng chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp ở Việt Nam
Authors: Nguyễn Thị Mai Hương, Bùi Thị Sen
Keywords: Kinh tế
Nông nghiệp
Cơ cấu
Chuyển dịch
Việt Nam
Abstract: Bài viết khái quát thực trạng chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp ở Việt Nam trong thời gian qua để thấy được những đóng góp của ngành đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của nước ta. Từ đó, đề xuất một số giải pháp nhằm thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng hiệu quả, bền vững trong thời gian tới.
Issue Date: 2020-08
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 11 trang, pdf
Method: Các kết quả nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ, Số 19, tháng 8 năm 2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Công Thương
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.