Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/58348
Title: Tổng quan về hệ thống chính sách dân tộc hiện nay ở Việt Nam; tình hình KTXH miền núi, nhiệm vụ giải pháp phát triển KTXH vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2022 - 2025
Authors: Lê Sơn Hải
Keywords: Dân tộc
Luật Dân tộc
Chính sách dân tộc
Abstract: |Trình bày về KTXH vùng dân tộc thiểu số; hệ thống chính sách dân tộc hiện nay ở Việt Nam và tình hình KTXH miền núi; nhiệm vụ giải pháp phát triển KTXH vùng dân tộc thiểu số.
Issue Date: 2022
Type: Tài liệu tham khảo
Format: pdf
Extent: 48 tr.
Source: Hội nghị
Right: Ủy ban Dân tộc
Appears in Collections:Phân quyền - Dân tộc

Files in This Item:
Thumbnail
  • ban sua 20-7- Tong quan ve he thong csdt- TTrg Hai.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,58 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.